Wniosek o wydanie certyfikatu

Wniosek o certyfikację gospodarstwa - W01G

dla działalności w zakresie produkcji następujących kategorii produktów:

  • nieprzetworzone rośliny i produkty roślinne, w tym nasiona i inny materiał przeznaczony do reprodukcji roślin
  • zwierzęta gospodarskie i nieprzetworzone produkty pochodzenia zwierzęcego (z wyłączeniem pszczelarstwa)
  • inne produkty nieprzetworzone (wymienione w załączniku I rozporządzenia 2018/848 możliwe do wytworzenia w gospodarstwie)

W przypadku, gdy Wniosek składany jest po raz pierwszy, wymagane jest również wypełnienie formularza w serwisie www.ezgloszenie.pl

FORMA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI
Osoba fizyczna
Osoba prawna
DANE IDENTYFIKACYJNE PRODUCENTA
Imię i nazwisko / Nazwa
PESEL
NIP
DANE ADRESOWE GOSPODARSTWA LUB JEGO CZĘŚCI
Województwo
Powiat
Gmina
Miejscowość
Ulica
Nr domu
Nr lokalu
Kod pocztowy
Poczta
Osoba odpowiedzialna za gospodarstwo(1)
Email osoby odpowiedzialnej
Tel. komórkowy osoby odpowiedzialnej
(1) w przypadku gdy osobą odpowiedzialną do reprezentacji / udzielania wyjaśnień / podpisywania dokumentów jest osoba upoważniona przez producenta należy dołączyć pełnomocnictwo (wzór dostępny na stronie internetowej www.ekogwarancja.pl w zakładce do pobrania)
INFORMACJA O POSIADANYM CERTYFIKACIE PRODUKCJI EKOLOGICZNEJ
Posiadam certyfikat produkcji ekologicznej wydany przez inną JC niż Ekogwarancja PTRE sp. z o.o.(2)
NIE
TAK
(2) dotyczy kategorii produktów certyfikowanych w ramach prowadzonej produkcji ekologicznej w innych jednostkach certyfikujących
INFORMACJA O PROWADZENIU DODATKOWEJ DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZANEJ ZE SPRZEDAŻĄ PRODUKTÓW EKOLOGICZNYCH (3)
Nie dotyczy
(3) np. prowadzenie sklepu internetowego, skupu owoców itp.
INFORMACJA O INNYCH SYSTEMACH JAKOŚCI PRODUKTÓW ROLNYCH W GOSPODARSTWIE
Nie dotyczy
RAZEM Z WNIOSKIEM SKŁADAM
1. W01G-1 Wykaz budynków / obiektów używanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej
Tak
Nie dotyczy
2. W01G-2 Wykaz działek ewidencyjnych użytkowanych rolniczo w gospodarstwie
Tak
Nie dotyczy
3. W01G-3 Wykaz zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie
Tak
Nie dotyczy
4. W01G-4 Wykaz podwykonawców
Tak
Nie dotyczy
5. W01G_DS Spis działań i środków podjętych w gospodarstwie
Tak
Nie dotyczy
6. W01G_DSG Spis działań i środków dotyczących produkcji grzybów
Tak
Nie dotyczy
7. Inne
Formularze do pobrania ze strony www.ekogwarancja.pl [zakładka do pobrania].
Formularz W01G-2 można wygenerować w serwisie www.wykaz.pl.
POZOSTAŁE INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA PROCES CERTYFIKACJI LUB USTALANIE TERMINU KONTROLI (np. uprawy pod osłonami, zbiór roślin dziko rosnących, produkcja grzybów, ślimaków itp.)
Nie dotyczy
WYRAŻAM ZGODĘ NA OTRZYMYWANIE FAKTUR VAT NA PODANY PONIŻEJ ADRES E-MAIL
Email
Nr tel. komórkowego właściwy do otrzymywania SMS o fakturach
DORADCA/DORADCY
Imię i nazwisko (Imiona i nazwiska)